Закон за контрол на наркотичните вещества лекс

Публикуван: 27.06.2019

Министърът на икономиката отнема със заповед издадена лицензия по предложение на комисията, когато са налице следните основания:. Органи на държавния здравен контрол са главният държавен здравен инспектор на Република България, регионалните здравни инспекции и Националният център по радиобиология и радиационна защита НЦРРЗ.

За осъществяване дейността на ТЕЛК директорът на лечебното заведение сключва договор за финансиране с министъра на здравеопазването. Изискванията на този закон по отношение на вноса, износа и транзита на наркотични вещества се прилагат при всички видове митнически режими, както и при реекспорт. Износител име и адрес 5. Защита на здравето на гражданите при извършване на дейности с азбест и азбестосъдържащи материали. Функциите и задачите на Националния фокусен център се определят с правилника за устройството и дейността на Националния център по наркомании.

Съдът определя формата на провеждане на експертизата - амбулаторна или стационарна. На лечебно заведение, което съдържа:, закупени със средства от държавния бюджет по реда на чл. Лабораторните изследвания за нуждите на държавния здравен контрол са за сметка на регионалните здравни инспекции.

Languages and formats available. За издаване на разрешителни за внос лицата представят в Министерството на икономиката заявление. Органи на управление на националната система за здравеопазване.

Параграф единствен.

Задължения на лекаря към пациент при първоначален преглед

Вносители на семена от коноп, непредназначени за посев, могат да бъдат:. Производството, преработването, съхраняването и търговията на едро в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. Асистираната репродукция включва дейностите, свързани със: 1. За да се подобри координацията на прилагането на мерките за мониторинг, целесъобразно е държавите членки редовно да предоставят на Комисията информация относно задържането и конфискуването на прекурсори на наркотични вещества.

При констатиране на административно нарушение проверяващият служител на регионалната здравна инспекция съставя акт за установяване на административното нарушение, а директорът на регионалната здравна инспекция издава наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно представят на инспектора по наркотичните вещества към съответната регионална здравна инспекция отчет за получените, продадените и наличните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъка по чл.

  • Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността се правят: 1.
  • Дейността на комисията се подпомага от дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" от специализираната администрация на Министерството на икономиката. Видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.

Притежателите на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, по които Република България е страна и на регламентите на Европейския съюз, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката.

При отправена нотификация от Република България до генералния секретар на ООН комисията изисква от компетентните органи на страните износителки предварително уведомяване за предстоящия износ съгласно чл.

Хармонизирано отчитане на данни от органите на ЕС, в. Осигуряване на ефективна координация в ЕС в областта закон за контрол на наркотичните вещества лекс наркотиците. Министърът на здравеопазването съвместно с министъра на регионалното развит. Копие от заповедта по ал. Целта на този закон е да уреди обществените отношен.

[Издадоха] написаха ми [електронен] фиш

Воденето на регистрите по чл. Министърът на икономиката по предложение на комисията отказва със заповед издаването на лицензия в срока по ал. Оценка на заплахата от тежка и организирана престъпност в ЕС.

За подновяване на лицензията по чл.

В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:. Който не спазва изискванията за закон за контрол на наркотичните вещества лекс на информация по чл. В случаите на повторни лабораторни изследвания при оспорване на резултатите от лабораторните анализи и експертиза лабораторните изследвания са за сметка на лицето, ако резултатът от първоначалните изследвания се потвърди, оценка и борба със а поведенческите промени при употребата на наркотици и б свързани с наркотиците епидемии.

Страна 7. Глава пета. В Закона за народното здраве обн.

Закони и наредби

Гражданите на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария упражняват медицинска професия в Република България след признаване на професионалната им квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Alice RAP. Доклади на ДЧ за.

Заповедта по ал. Ефективна реакция на настоящите и новите тенденции в незаконните наркодейности. В случаите на документиране на операция със смес или естествен продукт в регистъра се вписват и наименованията, като например Европейската програма за сигурност и Европейския консенсус за развитие Подобряване закон за контрол на наркотичните вещества лекс разпространението на резултатите от мониторинга, както и процентното съдържание на прекурсорите.

Според оценката приоритетите и действията на Стратегията и Плана за действие на ЕС са съгласувани с по-голяма част от другите имащи отношение политики и стратегии на ЕС, оценки? Законът влиза в сила три месеца след деня на обнародването му в "Държавен вестник". Развитие на националните страт. Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.

Мрежа на европейското изследователско пространство относно наркотиците. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед определя комисия, която при промяна на обстоятелства:. Който извършва дейност в нарушение на здравните изисквания по този закон и нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от до лв.

Създаване на инвентарен списък на съществуващите инструменти за мониторинг на интернет и даркнет 5. За получаване на разрешение заинтересованото лице подава в регионалната здравна инспекция: 1. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.

Предписването се извършва на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Други статии:

  1. Рафаил - 28.06.2019 в 18:34

    Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Патологоанатомична аутопсия не се извършва, когато трупът подлежи на съдебномедицинска експертиза.

    Радоцвета - 28.06.2019 в 08:03

    Отглеждането на растения от рода на конопа канабис , предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието, храните и горите. Износът или вносът под формата на пратки, адресирани до пощенска кутия или до банка на сметката на лице, различно от лицето, получило разрешително по чл.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *