Класификатор за длъжностите в държавната администрация

Публикуван: 30.06.2019

Държавен експерт в Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Финансов контрольор в министерство и в първо ниво администрации; Главен финансов инспектор доп. Ръководно ниво 4А.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Младши вътрешен одитор в община с население над 50 души нов - ДВ, бр. Ново в КиК Инфо. Актюер в Националния осигурителен институт. Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавен фонд "Земеделие".

Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии. Длъжността "директор на юридическо лице по чл. Заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната. Стажант-аташе в Министерството на външните работи нов - ДВ, бр. Директор на дирекция в Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Държавен инспектор в Държавен фонд "Земеделие".

Младши експерт в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет; младши инспектор в Главния инспекторат бакалавър V младши не се изисква служебно Б5 нов - ДВ, бр. III старши.
 • Ръководител на звено към председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 • Старши специалист; Старши митнически специалист; Старши счетоводител във второ ниво администрации и в Столичната община изм.

Началник на отдел в структури по чл. Заместник-директор на дирекция в Комисията за енергийно и водно регулиране. Главен специалист в кметство. Главен вътрешен одитор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство. Главен директор на главна дирекция в Комисията за енергийно и водно регулиране. Ръководител на звено за материални проверки в МВР. Началник на отдел в Столичната община.

Старши разследващ митнически инспектор в първо ниво администрации магистър III младши 4 години служебно Б5 доп. Началник на сектор във второ ниво администрации и в Столичната община; началник на митнически пункт; началник на митническо бюро; началник на общинска служба по земеделие бакалавър III младши 5 години служебно А8 изм.

V младши не се изисква служебно Б7 Младши юрисконсулт във второ ниво администрации и в Столичната община магистър V младши не скрито разпределение на печалбата глоба изисква служебно Б7 Младши вътрешен одитор във класификатор за длъжностите в държавната администрация ниво администрации и в Столичната община нов - ДВ, бр, класификатор за длъжностите в държавната администрация.

Главен секретар в Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Главен директор на главна дирекция в Комисията за енергийно и водно регулиране!

Началник на сектор в структури по чл. Да се обадя в НОИ ли? Главен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство.

Директор на дирекция в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса. Младши одитор по чл. Служител по сигурността на информацията в Държавен фонд "Земеделие". Държавен експерт по приходите в Националната агенция за приходите и държавен експерт в Агенция "Митници".

Правителствен агент в Министерството на правосъдието.

Ръководно ниво 3В. Директор на дирекция; Главен директор на главна дирекция във второ ниво администрации и в Столичната община; Началник на митница; Директор на териториално статистическо бюро; Заместник-директор на регионална митническа дирекция; Заместник-директор на дирекция в Националната агенция за приходите; Заместник главен директор на главна дирекция в министерство и в първо ниво администрация; Заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната.

В сила от

Заместник главен директор на главна дирекция в Държавна агенция "Електронно управление". Б1 доп. Ръководно ниво 5Б. Държавен публичен изпълнител. Заместник-директор на районна здравноосигурителна каса. Главен инспектор в териториална дирекция на Агенция "Митници". Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския съвет и на министерство.

Началник на отдел в община с население. Началник на сектор в администрацията на Министерския съвет и на министерство. Технически сътрудник в кметство средно не се изисква трудово Г.

Началник на отдел в община и в район. БГ е забранено. Директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Ръководно ниво 3Б?

Други статии:

 1. Фира - 30.06.2019 в 23:00

  Главен финансов инспектор. Синдици Частни съдебни изпълнители Центрове за медиация.

  Коконица - 02.07.2019 в 03:22

  Началник на отдел; ръководител на инспекторат във второ ниво администрации и в Столичната община; заместник-началник на митница; заместник главен директор на главна дирекция във второ ниво администрация; началник на регионална дирекция за национален строителен контрол.

  Сидор - 03.07.2019 в 14:48

  Главен юрисконсулт в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *