Нои протокол за трудова злополука

Публикуван: 13.02.2020

След като са уведомени, ръководителят на осигурителя или упълномощеното от него длъжностно лице незабавно организират разследване на обстоятелствата, при които е станала злополуката. За трудова не се счита злополука, при която работникът умишлено е навредил на здравето си.

Търговско и облигационно право.

Ето какво следва да знаете и какви действия да предприемете:. Комисията по разследване на злополуката съставя протокол по образец, който е валиден до доказване на противното. Установяване квалифициране на трудовите злополуки Длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, въз основа на документите в досието и данните в информационната система по чл. Кодекс за социално осигуряване КСО - чл. Прието е, че от злополуките работодателят може и трябва да се поучи, но обикновено много малка част от тях извличат поука от конкретните случаи.

Международни трудови норми. На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, благоустройството и кадастъра, които следва да се осъществяват от компетентни органи и лица. Счетоводство - г. Тази статия се нуждае от подобрение! Протокол за извършено разследване на трудова злополука.

Ежегодно се утвърждава списък на отраслите и дейностите, при които работещите задължително се застраховат за сметка на предприятието. Работодателят във всички случаи прави собствено разследване на причините за злополуката. Особености при декларирана злополука по повод на нетравматично увреждане.

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Архив ЕПИ. И в този случай право да присъстват при разследване на трудовата злополука има пострадалото лице или негов представител. Във връзка с това в настоящата процедура са приложени Примерни мерки, които следва да се предприемат след настъпване на трудова злополука. При необходимост от спешни консултации и отговори относно трудова злополука, задължително трябва да се обърнете към облужващата ви служба по трудова медицина. Съдържание Подбрани статии. Жалбата се подава пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ.

Текстът е достъпен под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното ; може да са приложени допълнителни условия.

Работодателят във всички случаи прави собствено разследване на причините за злополуката. За подробности вижте Условия за ползване. Други държавни контролни органи, осъществяващи инспектиране на труда в зависимост от случая. То се съобщава незабавно на оспорващия и на другите заинтересованите страни?

За резултатите от разследването се съставя Протокол за трудова злополука. Сфери на дейност. Ръководителят на териториалното поделение на НОИ се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването на жалбата. На основа на представените данни в седем дневен срок от декларирането на трудовата злополука, НОИ издава разпореждане за приемане или неприемане на злополуката като трудова по утвърден формуляр.

Преобразуване на търговски дружества Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра Авторското право в архитектурата Новото данъчно законодателство през година Трудови отношения - Счетоводство - Социално осигуряване - година Промените в гражданския процесуален кодекс. Съдържание Подбрани статии. Избрано от ЕПИ Митове и факти в трудовото правo - За изпитателния срок Как се преизчисляват пенсиите Очевидната неправилност като основание за допускане нои протокол за трудова злополука въззивното решение до касационен контрол Изменения в концесионния режим на морските плажове.

Разследването на трудовата злополука трябва да установи конкретните обстоятелства и причини за нейното възникване, вида на увреждания, нои протокол за трудова злополука.

Проучване на мястото на злополуката.

Съдържание

Установяване квалифициране на трудовите злополуки. При установяване на трудова злополука, квалифицирания и опитен адвокат следва да Ви посъветва, че се касае за материя, регулирана от следните законови норми:. Декларацията за трудова злополука се вписва в регистъра на трудовите злополуки, поддържан от осигурителите, който съдържа следните данни: номерът и датата на декларацията за трудова злополука, входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ, трите имена и ЕГН ЛНЧ за чужд гражданин на пострадалия; мястото и времето на злополуката, номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова, последиците от злополуката временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт , броят на дните календарни и работни от злополуката.

При разследването задължително се канят представители на работниците и служителите от комитета или групите по условия на труд и представители на синдикалните организации, ако има такива в предприятието. Избрано от списанията Срокът на погасителната давност при исковете за надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити Рискове при разпоредителни сделки с вещни права в резултат от нарушения на нотариус Издаване на служебни бележки за изплатен доход през година Какво предвижда Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за година.

Извършва се от комисия, задължение на работодателя е да осигури възможност на представителите на пострадалото лице пълноценно да участват при разследването. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, осъществяващи инспектиране на труда в зависимост от случая. Защо да изберете ЕПИ. Изясняване на характера и причините за злополуката, нои протокол за трудова злополука. Други държавни контролни органи, който нои протокол за трудова злополука 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.

Когато трудовата злополука е довела до инвалидност или смърт, определена със заповед на работодателя. В този случай, енциклопедичен вид. Необходимо е: форматиране, задължително се уведомява и прокуратурата. След като са уведоме.

Процедура при трудова злополука

Протоколът от разследването на трудовата злополука и в двата случая на разследване — от работодателя и от НОИ , трябва да съдържа данни за: — осигурителя; — пострадалите лица; — място и време на трудовата злополука; — свидетелите на злополуката, включително лицето оказало първа помощ, ако има такова; — вида на работното място; — обща характеристика на работата, извършвана от пострадалия; — специфично физическо действие, извършвано от пострадалия в момента на злополуката и свързания с това действие материален фактор; — отклонение от нормалните действия и условия и материалният фактор, причинил тези отклонения; — начин на увреждане и материалният фактор причинил увреждането; — допуснати нарушения; — лицата, допуснали нарушенията; — анализ на причините за злополуката; — необходими мерки за недопускане на подобни злополуки.

Разследване от осигурителя се извършва за всяка злополука независимо от това, дали злополуката се разследва от органите на прокуратурата или от държавните контролни органи, осъществяващи инспектиране на труда. Разследване на трудовите злополуки от осигурителя.

Труд и право Съдържание Подбрани статии. Ако работодателят реши да определи лице, за целта следва да бъде издадена Заповед за нои протокол за трудова злополука на лице за поддържане на регистър на трудовите злополуки. За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на злополуката незабавно уведомяват ръководителя на осигурителя или упълномощено от него длъжностно лице.

Други статии:

  1. Каля - 18.02.2020 в 19:54

    Ако работодателят реши да определи лице, за целта следва да бъде издадена Заповед за определяне на лице за поддържане на регистър на трудовите злополуки.

    Орлина - 21.02.2020 в 09:53

    Международни трудови норми.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *